Wat zijn de belangrijkste HR-wetswijzigingen per 2024 en wat betekent dit voor jou?

Als strategisch HR-partner is het van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving en aankomende wijzigingen. Daarbij vinden wij het ook belangrijk om jou, als werknemer, hiervan op de hoogte te brengen. In dit artikel hebben wij de belangrijkste informatie wat van invloed is voor jou op een rijtje gezet. Wij informeren je graag over de wetswijzigingen die al zijn ingetreden in 2023, de wetswijzigingen per 2024 en de wetsvoorstellen.

 

Wetswijzigingen voor HR 2023

Voordat we verder ingaan op de aankomende wetswijzigingen, willen we je er ook aan herinneren dat er in 2023 al een aantal wetswijzigingen zijn ingetreden die relevant zijn op het gebied van HR en die van invloed zijn voor jou als werknemer.

 

Wet toekomst pensioenen – 1 juli 2023

De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens de deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft hetzelfde. Dit betekent dat het pensioen nog steeds gezamenlijk wordt opgebouwd en dat de financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Door deze wetswijziging zal de minimumleeftijd waarop jij als werknemer mee gaat doen aan de pensioenregeling worden verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Deze wetswijziging gaat in per 1 januari 2024.

 

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer – 1 juli 2023

Voordat de wetswijziging loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer in werking trad, was een werkgever verplicht om 13 weken loon door te betalen bij ziekte. Met de wetswijziging loondoorbetaling zieke AOW-gerechtige werknemer die per 1 juli 2023 is ingetreden, is dit veranderd naar 6 weken. Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 juli 2023 ziek waren, blijft 13 weken gelden.

 

Nieuwe regeling voor thuiswerkende grensarbeiders – 1 juli 2023

Als jij als werknemer in meerdere lidstaten binnen de EU werkt, ben je sociaal verzekerd in het woonland als je hier minstens 25% van de totale werktijd werkt.

Door de coronacrisis kon het thuiswerken leiden tot verschuiving van de verzekeringsplicht naar het woonland voor werknemers die in een ander land wonen dan waar zij werken. Om dit te voorkomen werd hiervoor een regeling getroffen. Deze regeling hield in dat grensarbeiders thuis konden werken zonder dat dit gevolgen zou hebben voor de sociale zekerheid. Gezien het einde van de coronacrisis is deze regeling niet meer nodig en is dit stop gezet per 1 juli 2023.

 

Wetswijzigingen voor HR 2024

Nu je (weer) op de hoogte bent van de wetswijzigingen die zijn ingetreden per 2023, informeren wij je graag over de aankomende wetswijzigingen per 2024.

 

Invoering minimumuurloon – 1 januari 2024

Met de Wet invoering minimumuurloon gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Dit betekent dat het uurloon de grondslag wordt en niet het maandloon. Het minimumuurloon wordt dan altijd gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Het minimumuurloon dat per 1 januari 2024 in alle sectoren gaat gelden voor 21 jaar en ouder bedraagt €13,27 per uur. Dit gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk met de invoering van het minimumuurloon, gaat ook het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 omhoog met 3,75%.

Lees meer over de invoering van het minimumuurloon in ons vorige artikel: https://www.gjpersoneelsdiensten.nl/nieuws-werknemers/minimumloon

 

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog – 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd worden van €0,21 per kilometer naar €0,24 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Een werkgever kan aan jou als werknemer een vergoeding toekennen voor zakelijke kilometer. Echter, is een werkgever niet wettelijk verplicht om de reiskosten te vergoeden. Of je een reiskostenvergoeding toegekend krijg, verschilt dus per werkgever.

 

STAP wordt SLIM – 1 januari 2024

Sinds 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal €1000,- per jaar aanvragen voor hun scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget.

De STAP-subsidie kwam onder druk te staan toen bleek dat deelnemers er te veel opleidingen zonder duidelijke meerwaarde voor de arbeidsmarkt mee volgden.

Vanwege deze problemen en bezuinigingsmaatregelen heeft het kabinet besloten dat het STAP-budget per 2024 verdwijnt. Vanaf 15 november 2023 start het laatste STAP-budget tijdvak.

Met het vervallen van de STAP-subsidie komt €147 miljoen aan middelen vrij. Hiervan wordt de helft ingezet voor uitbreiding van de SLIM-subsidie. De SLIM-regeling is een subsidie die erop is gericht om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen.

 

Wetsvoorstellen

Naast de recentelijke- en aankomende wetswijzigingen, zijn er ook een aantal wetsvoorstellen die relevant kunnen zijn voor jou als werknemer. Wij hebben de belangrijkste op een rijtje gezet.

 

Gelijke beloning van vrouwen en mannen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Gelijk beloning van vrouwen en mannen bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt in dat werkgevers worden verplicht om aan te tonen dat in de organisatie gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald.

 

Afspraken over bereikbaar zijn buiten werktijd

Het wetsvoorstel Aangaan gesprek tussen werkgever en werknemer ligt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat over de regeling tussen werkgevers en werknemers betreft de bereikbaarheid buiten werktijd.

 

Meer zekerheid flexwerkers

Het wetsvoorstel Meer zekerheid voor flexwerkers wil meer zekerheid creëren voor oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten en de verschillen tussen vast en flex verkleinen. Met dit wetsvoorstel hebben ze als doel om het nulurencontract af te schaffen en het verkorten van Fase A en B in uitzendcontracten. Ook wordt de ketenregeling aangescherpt. De ketenregeling bepaalt wanneer je van een tijdelijk naar een vast arbeidscontract gaat. Het voorstel is in juli 2023 ter internetconsulatie aangeboden.

 

Gratis kinderopvang

Het plan vanuit de regering was om de kinderopvang vrijwel gratis te maken per 2025. Maar in de Voorjaarsnota kwam naar voren dat dit plan is uitgesteld naar 2027 vanwege het personeelstekort in de sector en een tekort aan plekken.

 

GJ, Dé HR-Partner voor jou!

Meer weten over wat GJ, Dé HR-Partner voor jou als werknemer kan betekenen? Bekijk dan de informatie voor jou pagina.

Lees ook: minimumloon 2024 

Caitlin Renten

Geschreven op: 10-11-2023

Terug naar overzicht