Arbeidsongeschiktheid door ziekte

Deze informatie kan jou op weg helpen om jouw arbeidsongeschiktheidstraject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Lees verder als je een uitzend- of payrollkracht bent bij een opdrachtgever van GJ of als jouw werkgever GJ als arbodienst heeft aangesteld.

Wij hebben op een rijtje gezet wat de ziektewet inhoudt. Wij vinden het belangrijk om je te voorzien van informatie zodat wij samen kunnen werken aan jouw herstel. Voor vragen kun je terecht bij onze FAQ of neem contact op met jouw casemanager. 

Bij GJ Dé HR Partner zetten we ons in voor jouw gezondheid.
Samen zullen we werken aan de beste oplossing.

Hoe verloopt het arbeidsongeschiktheidstraject?

Als je ziek bent, gaan wij er vanuit dat je alles in het werk stelt om weer gezond te worden, zodat je zo snel mogelijk het werk kunt hervatten. Werkgever en werknemer zijn conform de Wet Verbetering Poortwachter samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Wij verwachten dat je alle afspraken nakomt die, in het kader van jouw ziekte en de verzuimbegeleiding, met je worden gemaakt. Tijdens jouw ziekteperiode wordt er een re-integratiedossier aangelegd. Hierin worden alle gemaakte afspraken en ondernomen activiteiten, gericht op herstel en re-integratie vermeld. Hierbij gelden onder andere de bepalingen uit de Wet Verbetering Poortwachter.

In het eerste jaar zal er voornamelijk worden beoordeeld of er sprake is van terugkeer naar de huidige functie of een andere functie bij de huidige werkgever. Dit wordt het eerste spoortraject genoemd. Soms is het niet mogelijk om terug te keren bij de huidige werkgever en dan wordt er een tweede spoortraject ingezet. Dit betekent dat er gezocht wordt naar functies bij andere werkgevers. Naast bovenstaande informatie, is het ook belangrijk om de bepalingen uit het voor jou geldende verzuimprotocol op te volgen.

Hoe gaat GJ met mijn informatie om?

Het is van belang om jouw privacy als werknemer te respecteren en vertrouwelijke (medische) informatie op de juiste manier te behandelen volgens de geldende wetgeving. Dit kan gaan over informatie vanuit uitkeringen, onderzoeken of controles. Dit blijft ten alle tijden onder hoede van jouw arbodienst en wordt niet doorgegeven aan jouw werkgever. Het eventueel opvragen van medische informatie bij jouw behandelaar mag enkel na het invullen van de medische machtiging en jouw akkoord.

Wij vinden het belangrijk om je te voorzien van informatie, waardoor je kan focussen op jouw herstel. Voor vragen kun je terecht bij onze FAQ. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de casemanagers van GJ.

Benieuwd hoe wij omgaan met privacygevoelige data, zie hier het privacybeleid van GJ, Dé HR-Partner.

Werknemer en werkgever sámen verantwoordelijk voor re-integratie

De bedrijfsarts adviseert, maar werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het afstemmen en het uitvoeren van de re-integratie inspanningen.

Hierbij dient vooral te worden gekeken naar wat wél kan. Zelfs wanneer het verrichten van werkzaamheden (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen er doorgaans wel re-integratie inspanningen worden geleverd in de vorm van een periodiek koffiemoment op de werkvloer, een wandelafspraak of een belafspraak bijvoorbeeld. Het is belangrijk om de verbinding tussen werknemer en werkgever te behouden om zo de afstand tot de werkvloer niet verder te vergroten.

Meest gestelde vragen ziekteverzuim traject

Wat is Spoor 1 en 2?

Tijdens een re-integratie traject wordt in eerste instantie gekeken of er passend werk voor je gevonden of georganiseerd kan worden bij je huidige werkgever. Dit wordt het eerste spoortraject genoemd.

Ben je langdurig niet in staat om je werk te doen en zijn er geen passende mogelijkheden om binnen je huidige werkgever aan het werk te gaan? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet 're-integratie 2e spoor' of '2e spoortraject'. Tijdens het 2e spoortraject word je begeleid in het vinden van ander werk bij een andere werkgever.

Wat is een Inzetbaarheidsprofiel (IZP)?

Een Inzetbaarheidsprofiel (IZP) geeft aan wat een werknemer op basis van zijn medische situatie wel en niet kan en hiermee wordt de belastbaarheid van werknemers vastgesteld. Het IZP wordt opgesteld door de bedrijfsarts. 

Wat is een Arbeidsdeskundig Onderzoek?

De arbeidsdeskundige onderzoekt welke kansen er voor jou zijn en wanneer jij verwacht dat je weer aan het werk kunt. De arbeidsdeskundige voert diverse gesprekken met jou en jouw werkgever en bezoekt mogelijk een arbeidsdeskundige jouw werkplek. In de gesprekken met jouw werkgever vraagt de arbeidsdeskundige wat het probleem is, wat de mogelijkheden zijn en geeft  advies over hoe je weer aan het werk kunt. De arbeidsdeskundige verwerkt dit in een arbeidsdeskundig rapport.

Is het verzetten van een spreekuur mogelijk?

Onze artsen hebben beperkte beschikbaarheid. Het verzetten van afspraken kan alleen met zeer dringende reden en dient altijd in overeenstemming met de werkgever te gebeuren. Het verzetten van verzuimafspraken kan alleen door je leidinggevende of HR ingediend worden. Indien afspraken niet tijdig worden afgemeld, moeten we helaas de kosten ervan toch in rekening brengen.

Moet ik mij weer melden als ik beter ben?

Je bent verplicht om jezelf weer beter te melden bij het hoofdkantoor Naaldwijk op telefoonnummer 0174-281981. Wij zullen vervolgens met jouw leidinggevende van het bedrijf waar je werkt overleggen of je de volgende dag weer kunt starten.

Uitbetaling van ziekte-uren, hoe werkt dit?

Medewerkers externe werkgever arbodienstverlening

Hiervoor geldt het contract of CAO van jouw werkgever. Neem contact op met jouw casemanager of leidinggevende bij vragen.

Uitzendkrachten GJ

Volgens het burgerlijk wetboek mag een uitzendbureau, gekoppeld aan de brancheorganisatie NBBU, mensen die ziek zijn verlonen tegen 90%. Dit betekent dat 90% van het uurloon wordt betaald, behalve als door deze regeling de werknemer in kwestie onder het minimumloon komt geldend bij de cao van de inlener.

Op onze loonstrook komt dit ogenschijnlijk systematisch anders te staan. Het systeem verhoogt het uurloon zodat 90% van het uurloon het minimumloon bedraagt. Hieronder twee voorbeelden van een werknemer ver boven het minimumloon en één rond het minimumloon gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Medewerker X verdient normaal €14,00 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
  • 90% v. €14,00 x aantal uur contract (38 uur).  €12.60 x 38 = €478,80 bruto;
 • Medewerker Y verdient normaal € 10,40 euro bruto per uur en wordt ziek. Nu worden er ziekte-uren uitbetaald:
  • 90% v. € 10,40 x aantal uur contract (38 uur). € 9,36 x 38 = €355,68 bruto;
  • Het minimumloon is € 10,21 x 38 = €387,98 bruto. Om 90% uit te kunnen betalen zal het uurloon moeten worden verhoogt.
  • €10,21 / 90% = €11,34 waardoor de berekening nu nieuw wordt: 90%  v. €11.34 x aantal uur contract (38 uur) = €387,98 bruto.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit komt van een derde partij. Eventuele rechtsvermoedens zijn hierdoor ook uitgesloten.

Payrollkrachten GJ

Voor payrollkrachten is de vergoeding van ziekte-uren geheel afhankelijk van de bepalingen in de Cao die wordt toegepast. Om deze reden kunnen we hier niet het juiste antwoord geven en verwijzen we je graag naar de Cao.

Veel Cao’s kennen verschillende percentages van vergoeding in de eerste twee verzuim jaren, daarom is het mogelijk dat je bijvoorbeeld het eerste half jaar 100% ontvangt, het tweede half jaar 90% en daarna 80% uitbetaald krijgt.

Ook telt bij veel Cao’s jouw inzet in de re-integratie mee voor de hoogte van de vergoeding. Werk je niet mee dan kan dit dus effect hebben op de hoogte van de uitbetaling.  

Kom je er niet uit dan kun je uiteraard bij jouw contactpersoon of via support@gjpd.nl navragen welke verzuimpercentages voor jou gelden.

Hoe gaan jullie om met privacygevoelige gegevens?

GJ Verzuim, Dé Arbodienst heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen. Het eventuele opvragen van medische informatie bij jouw behandelaar gaat altijd via een medische machtiging en na jouw akkoord.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor het medisch dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na het einde van het dienstverband, of na de beëindiging van de overeenkomst tussen de werkgever en GJ. Doorgaans zullen ander persoonsgegevens bewaard worden tot twee jaar na uitdiensttreding of totdat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. 

Verzuimprotocol GJ, Dé HR Partner

Voor jou als werknemer bij GJ blijven wij ons best doen om jou aan een baan te helpen, jou uit te betalen en door te gaan met de bedrijfsvoering.  Lees hier hoe het Verzuimprotocol eruit ziet.

Als GJ, Dé HR Partner jouw arbodienst is, dan gelden de voorwaarden van jouw werkgever en CAO. 

Heb je klachten over onze dienstverlening?

Een klacht of aandachtspunt biedt ons de mogelijkheid om het beter te doen. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op spreekuren, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie. Blijf niet met de klachten rondlopen. Breng ons op de hoogte. Jouw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 1. Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is het niet nodig om het klachtenformulier in te vullen. Je kunt jouw klacht of aandachtspunt eerst bespreken met jouw werkgever of via neem contact op met GJ via Verzuim@gjpd.nl
 2. Is jouw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet in onderling overleg worden opgelost, dan kun je op onze website het klachtenformulier invullen. Als je jouw persoonlijke gegevens invult op het klachtenformulier, ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw klacht. Wij handelen jouw klacht vervolgens binnen drie weken af. 

* Indien de klacht betrekking heeft op het werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts dan kan de klager zich wenden tot het UWV om daar een deskundigen oordeel aan te vragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

** Als de klacht betrekking heeft op een medische beoordeling van de bedrijfsarts dan kan de klager een procedure second opinion bedrijfsarts aanvragen bij GJ Verzuim. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door GJ Verzuim.

*** Mocht de klacht betrekking hebben op het arbeidsdeskundig handelen dan kun je dit melden bij Verzuim@gjpd.nl. Ook kan er ook rechtstreeks een klacht ingediend worden bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen over de betreffende arbeidsdeskundige.

 1. Afhankelijk van het specifieke geval, ontvang je in sommige gevallen van de klachtenbehandelaar een schriftelijke reactie op jouw klacht, terwijl in andere gevallen een gesprek beter past. Als een gesprek heeft plaatsgevonden, krijg je daarna een schriftelijke bevestiging hiervan
 2. Mocht je je niet kunnen vinden in de voorgestelde afhandeling van jouw klacht, dan kun je dit binnen een kalendermaand schriftelijk kenbaar maken aan de directie van GJ Dé HR-Partner. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om jouw klacht mondeling toe te lichten. In onderling overleg zal worden bepaald of dit een telefonisch of persoonlijk gesprek zal zijn. Wij streven ernaar om tijdens dit gesprek een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Van het gesprek ontvang je een schriftelijke bevestiging.
 3. Mocht je onverhoopt alsnog niet tevreden zijn met de afwikkeling van jouw klacht, dan heb je de mogelijkheid om je, binnen een maand na het doorlopen van deze klachtenprocedure, te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten via de website www.klachtregeling.nl, de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (voor medische keuringen en aanstellingskeuringen) of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Klachtenformulier