Arbovisie 2040

Alle werkenden in Nederland hebben het recht om gezond en veilig te werken. We willen dat mensen geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden belangrijk.

Helaas is de realiteit anders. Nederland doet het vergeleken met andere Europese landen relatief goed, maar het aantal mensen dat in Nederland door hun werk jaarlijks overlijdt of ziek wordt is onaanvaardbaar hoog. Het ziekteverzuim is sinds 2017 gestegen van 4 naar 5,7%.

Het kabinet wil gezondheidsschade op of door het werk voorkomen. Hiervoor is de Arbovisie 2040 opgesteld wat de missie, ambities en doestellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden bevat.

 

Wat is de aanleiding van de Arbovisie 2040?

Het huidige beleid dat is gebaseerd op de arbobeleidsagenda uit 2012 is aan herziening toe. In 2019 is er een evaluatie uitgevoerd waaruit is gebleken dat de huidige verantwoordelijkheidsverdeling, waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de invulling van het arbobeleid, onvoldoende effect heeft gehad.

De evaluatie laat onder andere zien dat de vraag van werkgevers met name ligt in verzuimbegeleiding en veel minder op het voorkomen van ziekte en ongevallen (preventie).

Daarnaast moet het stelsel beter worden toegerust op de toekomst, vanwege de blijvende ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

 

Wat is het doel van de Arbovisie 2040?

Het doel van de Arbovisie 2040 is dat er geen mensen meer overlijden door slechte arbeidsomstandigheden (‘zero death’) en het aantal arbeidsongevallen en zieken door en op het werk beduidend daalt. Om dit te bereiken leven alle werkgevers, opdrachtgevers en werkenden de arboregelgeving na.

 

In de Arbovisie 2040 worden de huidige trends en toekomstige ontwikkelingen, analyse van de belangrijkste knelpunten binnen het arbobeleid en de missie, ambitie en doelstellingen op basis daarvan besproken.

Als gecertificeerde Arbodienst brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste onderdelen uit de Arbovisie 2040 en wat GJ, Dé HR-Partner voor jou kan betekenen op het gebied van verzuimbegeleiding en de aansluiting bij een Arbodienst.

 

Knelpunten

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een aantal knelpunten zijn als het gaat om een gezonde en veilige werkomgeving. De belangrijkste knelpunten onderverdeeld in categorieën zijn: onvoldoende investering in preventie, te weinig kennis over de Arbeidsomstandighedenwet bij werkgevers en het inzetten van preventieve maatregelen.

Onvoldoende investering in preventie

Er is gebleken dat werkgevers en opdrachtgevers gemiddeld te weinig investeren in preventie en het benoemen van de risico’s. Zo heeft slechts de helft van alle bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en is de kwaliteit in veel van deze gevallen onvoldoende. Bij bedrijven die wel een RI&E hebben opgesteld mist 30% alle of enkele belangrijke risico’s. Daarmee heeft maar 35% van de bedrijven een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

 

Een RI&E is de basis van een goed arbobeleid. Het helpt bedrijven om gestructureerd zicht en grip te krijgen op risico’s, het gesprek daarover te voeren en zo een goed arbobeleid te voeren. Je brengt met een RI&E ook de arbeidsrisico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in kaart en treft daarbij maatregelen om dit tegen te gaan.

 

Bij GJ Dé HR-Partner geloven wij sterk in preventie en bieden naast verzuimbegeleiding ook diverse preventieve diensten aan zoals: arboscans, werkplek onderzoeken, RI&E’s, vitaliteitsprogamma’s, PMO/PAGO, gecertificeerd vertrouwenspersoon, coaching en meer. Wij helpen je dan ook graag!

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze Arbodienstverlening.

 

Te weinig kennis over de Arbeidsomstandigheden bij werkgevers

Veel werkgevers brengen hun zorgplicht vanuit de arbowetgeving onvoldoende in de praktijk. Een van deze oorzaken is dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het arbobeleid en de bijbehorende zorgplicht of dit onvoldoende begrijpen. Dit kan komen doordat het arbobeleid geen prioriteit krijgt, maar ook doordat werkgevers de kaders onduidelijk of complex vinden. Het is gebleken dat dit vooral voorkomt bij werkgevers van kleine bedrijven.

Daarnaast is er vaak te weinig kennis over arbeidsrisico’s en effectieve preventieve maatregelen. Dit is in het bijzonder gebleken in het mkb.

 

Door je verzuimbegeleiding uit te besteden bij GJ, Dé HR-Partner zorg je er niet alleen voor dat je snel en adequaat kunt handelen bij preventie en ziekteverzuim van jouw medewerkers maar zijn onze casemanagers ook direct inzetbaar om jou te ondersteunen bij specifieke vraagstukken.

 

Preventieve maatregelen bijstellen

Naast het opstellen van een RI&E, moeten werkgevers hun arbobeleid monitoren, periodiek evalueren en bijstellen daar waar nodig. Bij een groot deel van de werkgevers gebeurt dit niet of te weinig. Het gevolg is dat zij onvoldoende signaleren waar er kansen voor verbeteringen zijn, is er onvoldoende aandacht voor bestaande risico’s en kunnen nieuwe risico’s niet worden gezien. Dit kan de kans op incidenten vergroten.

Zodra je bent aangesloten bij de Arbodienst van GJ, Dé HR-Partner heb je altijd een vaste contactpersoon. Deze ervaren casemanager is volledig op de hoogte van je bedrijf, kent de ins en outs van de arbowetgeving en is altijd beschikbaar om je te begeleiden en adviseren.

 

Missie, ambitie en doelstellingen richting 2040

Zoals benoemd aan het begin van dit artikel is het doel van de Arbovisie 2040 dat er geen mensen meer overlijden door slechte arbeidsomstandigheden (‘zero death’) en het aantal arbeidsongevallen en zieken door en op het werk beduidend daalt.

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt en kan nemen. Het kabinet gaat tot 2040 extra inzetten op de volgende actielijnen met bijbehorende doelstellingen:

1. Preventie, ontwerpen en ontwikkelen arbobeleid

  • Elke werkgever in Nederland investeert in preventie om ziekte en uitval door werk te voorkomen en zo kort mogelijk te laten duren. Daarbij hebben alle werkgevers een RI&E met aandacht voor preventie, houden zij de RI&E actueel, treffen in samenwerking met werkenden beheersmaatregelen en doen aan bronbeleid.
  • De Arbowet beschermt alle werkenden en de (keten)verantwoordelijkheid van de werkgever of opdrachtgever/opdrachtnemer (waaronder zzp’ers) wordt op gepaste wijze ingevuld en gerespecteerd.
  • Werkgevers besteden voldoende geld aan preventieve inzet van de arbodienst.

2. Uitvoering van arbobeleid en de arbobeleidcyclus op de werkvloer

  • De waarde van gezond en veilig werk is onderdeel van de cultuur en het gedrag op de werkvloer: opdrachtgevers, werkgevers en werkenden erkennen het belang van gezond en veilig werken, handelen daarnaar en spreken elkaar er op aan. Ook producenten en consumenten hebben oog voor de waarde van gezond en veilig werk.
  • De regels en verplichtingen waar men aan moet voldoen zijn voor alle stakeholders duidelijk en toepasbaar en zij handelen daarnaar.

3. Bijstellen van arbobeleid

  • Werkgevers stellen hun preventieve maatregelen geregeld bij met een arbobeleidscyclus en regelmatige monitoring. Zo kunnen werkgevers nieuwe problemen tijdig signaleren en krijgen zij inzicht in kansen voor de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Werkgevers hebben ondersteuning vanuit een goed functionerende kennisinfrastructuur. Zij organiseren onderling hun eigen feedback, via zelfregulering en collegiale toetsing.
  • De Arbeidsinspectie pakt werkgevers en opdrachtgevers die de wet overtreden effectief aan. Dit vergt een geloofwaardig en proportioneel risico gestuurd toezicht- en handhavingsbeleid waarbij het gewenste maatschappelijk effect voorop staat.

Caitlin Renten

Geschreven op: 05-02-2024

Terug naar overzicht