De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor het medisch dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na het einde van het dienstverband of na de beëindiging van de overeenkomst tussen de werkgever en GJ. Doorgaans zullen ander persoonsgegevens bewaard worden tot twee jaar na uitdiensttreding of totdat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.