De Tweede Kamer heeft in 2023 een wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers met meer dan 10 werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit wetsvoorstel heeft als doel de sociale veiligheid op de werkvloer te bevorderen door iedere werknemer de mogelijkheid te bieden zich vertrouwelijk te kunnen uiten en ondersteuning te krijgen bij ongewenste situaties zoals agressie, (seksuele) intimidatie, en pesten. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Belangrijkste punten van de wet:

  1. Verplichting voor werkgevers: Werkgevers met meer dan 10 werknemers moeten een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak om werknemers op te vangen, te begeleiden en te adviseren, en indien nodig door te verwijzen naar professionele hulpverlening​.

  2. Kwaliteit en onafhankelijkheid: Vertrouwenspersonen moeten beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring. De wet vereist dat werkgevers in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijven hoe de vertrouwenspersoon aan deze eisen voldoet en tijd kan vrijmaken voor deze rol​. Er worden geen specifieke opleidingseisen gesteld, maar er wordt wel sterk de nadruk gelegd op certificering en registratie van vertrouwenspersonen om kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen.

  3. Verslaggeving en bescherming: De vertrouwenspersoon moet jaarlijks verslag uitbrengen over zijn of haar bevindingen aan de relevante partijen. Daarnaast zal de vertrouwenspersoon in de toekomst dezelfde ontslagbescherming genieten als leden van de ondernemingsraad, wat betekent dat zij niet zomaar ontslagen kunnen worden.

  4. Specifieke aandacht voor kleinere bedrijven: Kleine bedrijven krijgen meer tijd om aan de wettelijke verplichting te voldoen en mogen een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Dit om de regeldruk voor kleine ondernemingen te verminderen.

  5. Reikwijdte van de wet: De wet geldt niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers om de administratieve en financiële lasten voor kleinere bedrijven te beperken.